Podmínky zapůjčení lodě
 I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí cestovních smluv uzavíraných se zákazníky společnosti Vig Travel, s.r.o. (dále jen CK), IČ 27098869, na základě, kterých se zúčastní rekreací a jiných akcí pořádaných společností Vig Travel. Právní vztahy se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 159/99Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Cestovní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a je závazná pro všechny osoby na ní uvedené.
II. Rezervace rekreace
Rezervace akce provádí zákazník u CK telefonicky, elektronickou cestou nebo na základě osobního kontaktu se zástupcem CK. Přihlášení na akci (zaknihování) provede CK v okamžiku, kdy dojde k oboustrannému podpisu cestovní smlouvy a zaplacení zálohy v minimální výši 50% v dohodnutém termínu, není-li určeno nebo dohodnuto jinak. Zaknihováním vzniká zákazníkovi právo na čerpání objednaných služeb. Doplatek je nutno uhradit do termínu dohodnutém v cestovní smlouvě (nejpozději však 30 dnů před odjezdem na rekreaci). Pokud tento doplatek není uhrazen v termínu, vyhrazuje si CK právo zrušit zaknihování zákazníka bez nároku na vrácení složené zálohy a bez ohledu na stornovací podmínky uvedené v čl. IV., které vstupují v platnost až v den úhrady plné ceny za akci.Platbu je možno provést hotově nebo převodem (na účet KB Praha 1, eurový účet č.ú. 35-3685600247/0100 nebo účet v CZK: č.ú. 19-3153420237/0100 ). Při způsobu platby převodem je nutno uvést jako variabilní symbol číslo cestovní smlouvy, není-li uvedeno jinak. Rezervací akce cestovní smlouva mezi CK a zákazníkem nevzniká.
III. Cena charteru
Ceny jsou mezi zákazníkem a CK smluvní. Ceny jsou včetně DPH. Cena zahrnuje pronájem lodi včetně vybavení. V ceně nejsou poplatky v marínách, palivo či turistické poplatky ("vzdušné") a poplatek za úklid (100 euro/týden) a půjčení motoru na člun (50 euro/týden).Poplatek za úklid, případně částka za půjčení motoru na člun se hradí při převzetí lodě.Dojde-li však v době mezi přihlášením na akci a jejím konáním ke změnám, které budou mít za následek změnu ceny akce, je v tomto případě CK oprávněna zvýšit cenu akce. Za objektivní důvody dle platných právních předpisů se považují: ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny za akci v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.O případném zvýšení musí CK písemně informovat zákazníka, nejpozději do 21 dnů před odjezdem na akci. Pokud by zvýšení přesáhlo 10% z celkové ceny za akci, je právem zákazníka odstoupit od smlouvy, a to vždy písemně. V takovém případě bude zákazníkovi vrácena plná cena, kterou zákazník zaplatil za akci. Pokud zákazník od smlouvy neodstoupí do 14 dnů po vyzvání CK, má se za to, že se zvýšenou cenou souhlasí a je povinen cenový rozdíl uhradit. Zákazník může uhradit částku za akci buď najednou v plné výši, nebo ve dvou platbách, a to formou zálohy ve výši 50% z ceny akce a doplatku. První zálohová splátka, případně celková splátka za akci je splatná do 7 dnů po rezervaci akce a termín druhé splátky je uveden v cestovní smlouvě, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak. U akcí, jejichž cena nepřevyšuje 5 000,- Kč je zákazník povinen uhradit plnou cenu, a to do 7 dnů ode dne rezervace. Při sjednávání cestovní smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem na akci hradí zákazník cenu za akci v plné výši v den podpisu cestovní smlouvy. Zákazník má možnost splátky zaplatit v hotovosti nebo převodem. V případě úhrady ceny za akci bezhotovostním převodem na účet, se cena resp. záloha nebo doplatek, považují za uhrazené dnem připsání na účet CK.
IV. Zrušení akce ze strany zákazníka
Kdykoli před odjezdem na akci má zákazník právo zrušit svoji účast, a to výhradně písemnou formou. Pokud tak zákazník učiní před úhradou plné ceny za akci, je stornovací poplatek účtován ve výši zálohy. Pokud zákazník stornuje akci po úhradě plné ceny poukazu, jsou stornovací poplatky vyčísleny procentem z celkové ceny za akci v závislosti na počtu dní zbývajících do odjezdu tímto způsobem: více než 60 dní: 10%, 59 - 30 dní 30%, 29 - 20 dní 50%, 19 - 8 dní 80%, 7 - 0 dní 100%.Za odstoupení od smlouvy se stornopoplatkem 100% z celkové ceny se považuje i nedostavení se k odjezdu na akci včas nebo navrácení se účastníka pro nedodržení pasových, celních, devizových nebo jiných předpisů.V případě, kdy zákazník odstoupí od smlouvy a zároveň zajistí na volné místo jiného účastníka, nebude mu účtováno storno, ale pouze manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/osobu. Oznámení o účasti jiného účastníka musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou.Pokud zákazník, bez zavinění CK, nevyužije některé z objednaných a zaplacených služeb, nenáleží mu náhrada za nečerpané služby.
V. Zrušení akce ze strany společnosti VIG Travel
CK má právo zrušit akci ve vyjímečných případech a v případě mimořádné události (např. reakce na varování státních úřadů, revoluce - výjimečný - vojenský stav v zemích cílových či tranzitních či z důvodů vyšší moci).Cestovní kancelář má právo zrušit zájezd při nedostatečném počtu účastníků, přičemž minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu je stanoven individuálně vzhledem k typu akce. V tomto případě poskytne cestovní kancelář zákazníkovi možnost zvolení jiné akce ve srovnatelné úrovni. Nezvolí-li si zákazník jinou akci je CK povinna vrátit zákazníkovi úhradu v plné výši. Zrušení zájezdu je cestovní kancelář povinna oznámit nejméně 21 dnů před odjezdem.
VI. Povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen si při zahraniční akci zajistit platný cestovní doklad, popřípadě potřebná vstupní víza pro pobyt nebo tranzit v cizím státě. Na akci si musí počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku účastníků nebo dodavatelů služeb.Na lodi není možné kouřit ani na ni brát domácí zvířata. V případě kouření v lodi propadá celá kauce 1.000,- euro, která bude použita k důkladnému vyčištění lodi a veškerých textilií. Plavit se je možné pouze v teritoriálních vodách. Výjimky z tohoto ustanovení musí být potvrzeny písemnou formou. Loď není možné pronajmout třetí osobě. Počet osob na lodi musí odpovídat "crew listu". Zákazníku není povoleno plavit se v noci za nebezpečného počasí. Svým chováním nesmí zákazník porušovat veřejné zákony. Zákazník bere na vědomí, že škody způsobené na lodi pod vlivem alkoholu, omamných prostředků, hrubou nedbalostí nebo úmyslně či nesplněním povinnosti k odvrácení škody, nejsou kryty pojištěním a je za ně zodpovědný. Pokud zákazník nechce využít služeb kapitána VIG+, prohlašuje, že na palubě lodi bude kapitán s odpovídajícím platným průkazem, který umí řídit loď.
VII. Reklamace
Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytnutých služeb a hodlá-li uplatňovat reklamaci, je povinen tak učinit písemně a bez prodlení. Na vady a nedostatky, které mohly být vytknuty, a tedy odstraněny již v průběhu akce, ale byly vytknuty až později, nebude brán zřetel. Reklamace, které nemohly být vyřízeny na místě konání akce, musí být klientem oznámeny písemnou formou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení akce. CK je povinna rozhodnout o reklamaci zákazníka nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Toto rozhodnutí bude zákazníkovi předáno v písemné formě.
VIII. Kauce
Výše kauce při individuálním půjčení plachetnice Nauticat 331 ("charteru") činí 1.000,- €. Zákazník skládá kauci v hotovosti zástupci Vig Travel s.r.o. v den nástupu na rekreaci (při převzetí lodě), nebo ji může převést na CZK nebo EUR účet společnosti VIG Travel s.r.o. tak, aby se částka projevila na účtu pronajímatele ještě před zahájením akce. Po dodržení veškerých výše zmíněných podmínek není pochyb o vrácení kauce v plné výši. Zástupce Vig Travel vrátí zákazníkovi složenou částku v den odjezdu (v případě složení kauce v hotovosti) - při zpětném předání lodě. V případě hrazení kauce převodem na účet společnosti VIG Travel s.r.o. se společnost zavazuje převést zákazníkovi složenou částku zpět na účet ze kterého byla záloha hrazena, a to do 10 pracovních dnů. V případě použití kauce cestovní kancelář písemně vyrozumí zákazníka a uvede důvody propadnutí celé či části kauce. Vrácení zbylé části kauce bude cestovní kanceláří realizováno do 3 měsíců po odevzdání lodě. Částka bude poukázána bezhotovostním převodem na klientův účet nebo zaslána poukázkou typu "C" na adresu zákazníka, uvedenou v cestovní smlouvě.
Naše cestovní kancelář v současné době neposkytuje pojištění kauce.
VIIII. Převzetí a odevzdání lodi
Loď zákazník přebírá ve smluvené datum a ve smlouvou stanovený čas. Loď se vrací ve smluvené datum a smlouvou stanovený čas. Pokud zákazník nevrátí loď ve smluveném čase, je jeho povinností informovat zástupce VIG+ o svém zdržení. Za pozdní vrácení lodi účtuje CK zákazníkovi poplatek ve výši 50 euro/hodina. Hodina vrácení lodě je striktně uvedena v cestovní smlouvě. Tento poplatek bude stržen z kauce. Prodlouží-li zákazník po dohodě se zástupcem CK svůj pobyt o delší období, bude mu účtována běžná sazba za týden.Při převzetí a odevzdání lodě je zákazník povinen vyplnit se zástupcem VIG+ předávací protokol, jehož podpisem stvrzuje, že loď přebral a odevzdal ve stavu na protokolu uvedeném.
X. Stížnosti
Stížnosti musí být zhotoveny v písemné formě a odevzdány zástupci VIG+ při předávání lodě. Případné neshody, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny cestou soudní.
XI. Závěrečné ustanovení
Tyto podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy. Zákazník svým podpisem cestovní smlouvy stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře Vig Travel s.r.o. v plném rozsahu a souhlasí s nimi (i jménem všech osob, které jsou v cestovní smlouvě uvedeny). Zákazník se účastní akce a jejího programu na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Zákazník se zavazuje řídit se během akce pokyny zástupce CK, chovat se tak, aby dodržoval celní zákony a jiné platné právní předpisy navštívené země i České republiky. Zákazník tímto uděluje souhlas, aby cestovní kancelář zpracovávala jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní podmínky, které nejsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách a cestovní smlouvě se řídí zákonem č. 159/1999 Sb. a souvisejícími zákonnými předpisy.
Tyto Všeobecné podmínky se nevztahují na hromadné zájezdy či jiné akce. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dnem 1.12.2008.
linka zapati